1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.omijaj.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
2. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
3. Polityka Prywatności stanowi integralną cześć Regulaminu Serwisu.
4. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Usługodawca - Indago Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423975, NIP 5213631804, REGON 146134894, właściciel serwisu Omijaj.pl.
5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu świadczenia przez Usługodawcę usług w ramach Serwisu oraz w zależności od udzielenia zgody przez Użytkownika także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego omijaj.pl.
6. Podanie danych osobowych Użytkownika, jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dokonania rejestracji w Serwisie i świadczenia przez Usługodawcę usług na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu.
7. Niektóre obszary serwisu omijaj.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia przeprowadzenia niektórych operacji, m.in. do: zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Podczas korzystania z aplikacji moblinych na urządzeniu Użytkownika zapisywane są. Aplikacja może używać danych dotyczących lokalizacji .
8. Usługodawca dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.
9. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
10. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego zarejestrowanego konta w każdym czasie, bez podania uzasadnienia.
11. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Usługodawcy, innym Użytkownikom Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
12. Dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem jednego z serwisów realizujących transakcje finansowe on-line są przetwarzane przez te serwisy. Usługodawca nie ma dostępu do tych danych. Niemniej jednak, zalecane jest zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego Użytkownik realizuje transakcje finansowe.
13. Usługodawcę zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie serwisu omijaj.pl
14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.
15. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące polityki ochrony prywatności należy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie serwisu omijaj.pl w zakładce kontakt lub listem na adres siedziby Usługodawcy.
Data publikacji: 31.05.2015